fbpx

Boeket De Fleurs

E c o – f r i e n d l y  b o e k i j s  m è  e e n  b r u s s e l s  a c c e n t

Onze beloftes op het vlak van bescherming van uw persoonsgegevens

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Boeket de fleurs, Ness Paternoster DorpStraat 7A, 1640 Sint Genesius Rode, België.

Vertrouwensrelatie tussen Boeket de Fleurs en zijn klanten

Boeket de fleurs hecht bijzonder belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn klanten. Wij verbinden ons er dan ook toe aan de Belgische wet art. 80 § 4,2° van 14 juli 1991 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, zoals gewijzigd door Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, ook wel de ‘AVG’ genoemd, na te leven.

Door gebruik te maken van boeketdefleurs.be, aanvaardt u dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt zoals in deze Verklaring inzake gegevensbescherming is beschreven.

Toepassingsgebied

Deze Verklaring inzake gegevensbescherming beschrijft hoe Boeket de fleurs uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u onze website gebruikt. Onze verklaring heeft ook betrekking op andere manieren om persoonsgegevens te verzamelen, zoals de telefoon wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst. Alle onderaannemers die nodig zijn voor de uitvoering van uw bestelling op onze website of diensten die uw persoonsgegevens verwerken, kunnen in overeenstemming met de AVG in hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden bijkomende regels inzake geheimhouding hebben opgenomen.

Verzameling van gegevens en doeleinden van de verwerking

Boeket de fleurs verzamelt persoonsgegevens over iedere gebruiker die de website bezoekt, informatie raadpleegt of een bestelling plaatst, in het bijzonder door gebruik te maken van cookies in overeenstemming met de Europese wetgeving en de Europese regelgeving ter zake.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

  • Wanneer u een Club Boeket de fleurs of bedrijfsaccount aanmaakt.
  • Wanneer u onze website bezoekt, die gebruikmaakt van cookies.
  • Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief.
  • Wanneer u een bestelling plaatst.
  • Wanneer u contact opneemt met de Klantendienst via een van de beschikbare kanalen, zoals het contactformulier of de telefoon.
  • Wanneer u onze website bezoekt en producten bekijkt.
  • Wanneer u een beoordeling over uw bestelling schrijft.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De hierna vermelde persoonsgegevens van de klant worden slechts bewaard voor zolang als strikt noodzakelijk is voor de hiervoor uiteengezette doeleinden.

Gegevens over uw bestellingGegevens die absoluut noodzakelijk zijn om uw bestelling te kunnen uitvoeren, zijn aangeduid met een sterretje. Het gaat om:

  • 1. Uw naam en voornamen.
  • 2. Uw e-mailadres.
  • 3. Uw vaste of mobiele telefoonnummer.
  • 4. Uw bericht en eventueel de afgedrukte foto.
  • 5. Uw bankgegevens.
  • Daarnaast hebben we ook volgende gegevens nodig:
  • 6. De naam en voornamen van de bestemmeling.
  • 7. Het postadres en telefoonnummer van de bestemmeling.

We verzamelen ook persoonsgegevens wanneer u onze producten koopt. We verzamelen in het bijzonder gegevens over het bedrag en de aard van uw aankopen, over uw bestellingen, over uw facturen en over uw klantentraject.

Het schriftelijke bericht en de foto die u bij uw ruiker bloemen hebt gevoegd, zijn vertrouwelijke gegevens.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Alle persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van Boeket de fleurs of uit naam van Boeket de fleurs handelende onderaannemers die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Iedereen die toegang heeft tot uw gegevens, is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. De gegevens van de bestemmeling van uw ruiker bloemen worden uitsluitend gebruikt met het oog op de tijdige levering van uw bestelling. Aquarelle.be is onderworpen aan het beroepsgeheim en zal die informatie nooit doorgeven aan derden, noch gebruiken voor commerciële doeleinden.

In overeenstemming met de regelgeving verzamelen wij geen gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwelijke overtuigingen, of vakbondslidmaatschap blijkt, noch genetische gegevens of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot het seksuele gedrag of de seksuele gerichtheid van een natuurlijke persoon.

Boeket de fleurs verzamelt of verwerkt nooit deze specifieke categorieën van persoonsgegevens.

De verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor volgende verwerkingen:

   • om de commerciële betrekkingen tussen Boeket de fleurs en de klant te beheren en bewaken (in het bijzonder om bestellingen, leveringen, transacties, betalingen en facturen, klachten enz. te verwerken);
   • om nieuwsbrieven te verzenden (zie de alinea ‘Nieuwsbrieven’);
   • om de inhoud van de website te personaliseren en uw klantenervaring te verbeteren;
   • om bezoekersstatistieken en marketingonderzoeken op te stellen;
   • om fraude bij betaling van de bestelling te voorkomen en bestrijden.

Beheer van onze verplichtingen jegens onze klanten – Beheer van bestellingen en leveringen

In het kader van de uitvoering van onze verplichtingen jegens onze klanten verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze commerciële relatie te beheren, in het bijzonder om uw aankopen en bestellingen te beheren, om uw producten te leveren en om u diensten en aanbiedingen voor te stellen die u mogelijk kunnen interesseren. Deze gegevens helpen ons om uw online winkelervaring te verbeteren, zoals hierna uiteengezet.

Beheer van de klantenrelatie

Wij gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om ons klantenbestand te actualiseren en u aangepaste en gepersonaliseerde diensten voor te stellen. Wij bieden u de mogelijkheid om lid te worden van ons getrouwheidsprogramma Club Boeket de fleurs, waarmee wij u aanbiedingen voorstellen die zo goed mogelijk aansluiten bij uw consumptiegewoontes en uw interesses.

Communicatie

Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren over uw bestellingen, uw facturen of uw klachten bij de Klantendienst.

Gerichte reclame van partners

Met de hulp van gespecialiseerde dienstverleners verzamelt en analyseert Boeket de fleurs uw gegevens voor marketingdoeleinden (profilering). Daarbij worden uw gegevens verwerkt tot gedetailleerde gepseudonimiseerde profielen (dat wil zeggen profielen aan de hand waarvan u niet meer persoonlijk kunt worden geïdentificeerd wanneer u op het internet reclame te zien krijgt) die Boeket de fleurs gebruikt om u tijdens reclamecampagnes op het internet advertenties te tonen die aansluiten bij uw interesses en aanbiedingen voor te stellen die overeenkomen met uw consumptiegewoontes.

Wettelijke of reglementaire verplichting

Wij kunnen verplicht zijn om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer wij een gerechtvaardigd verzoek daartoe ontvangen van overheidsinstanties, in het bijzonder om te voldoen aan de voorschriften inzake nationale veiligheid, fraudebestrijding of wetshandhaving.

Fraudepreventie en -bestrijding

De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om fraude, in het bijzonder met bankkaarten, te voorkomen en bestrijden. Boeket de fleurs behoudt zich het recht voor om, teneinde betaalfraude te voorkomen, de persoonsgegevens die de klant bij het plaatsen van een bestelling meedeelt te controleren en alle maatregelen te nemen die het nodig acht om te kunnen nagaan of de persoon van wie de bankrekening wordt gedebiteerd wel degelijk de persoon is die de bestelling plaatst. Daartoe kan om een identiteits- en/of woonplaatsbewijs worden verzocht.

Boeket de fleursbehoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te annuleren indien de klant weigert om op dat verzoek in te gaan.

Beheer van uw persoonsgegevens

• Bij Boeket de fleurs bent u baas over uw persoonsgegevensWanneer u Boeket de fleurs persoonsgegevens verstrekt, kunt u te allen tijde uw gegevens inzien en ze laten bijwerken, wijzigen of verwijderen. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek aan:

Boeket de Fleurs
Dienst inzake gegevensbescherming
Dorpsstraat 7a
1640 Sint Genesius Rode
Belgie

• Uw rechten ten aanzien van de bescherming van uw gegevensIn overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, zoals gewijzigd door de AVG, beschikt u ten aanzien van uw gegevens over verschillende rechten:

    • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
    • het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien;
    • het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren;
    • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen;
    • het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens;
    • het recht om de verwerking van uw gegevens te laten beperken;
    • het recht om instructies te geven met betrekking tot de bewaring, wissing en doorgifte van uw persoonsgegevens na uw overlijden;
    • het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

• Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

     • per brief, samen met een geldig identiteitsbewijs, naar:
Boeket de Fleurs
Dienst inzake gegevensbescherming
Dorpsstraat 7a
1640 Sint Genesius Rode
Belgie

Voor meer informatie over wat die rechten precies behelzen, kunt u met ons contact opnemen via bovenstaand adres.

Wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand na ontvangst.

Doorgifte van persoonsgegevens naar buiten de Europese Unie

De verzamelde gegevens kunnen worden verwerkt buiten de Europese Unie. In dat geval treft Boeket de Fleurs met zijn onderaannemers de nodige schikkingen om te garanderen dat uw gegevens op een passende wijze worden beschermd en de toepasselijke regelgeving integraal wordt nageleefd.

Indien de onderaannemers in geval van doorgifte naar de Verenigde Staten van Amerika niet zijn toegetreden tot het Privacy Shield-akkoord of zich niet bevinden in een land met een wetgeving die wordt geacht een passende bescherming te bieden, hebben zij vooraf de ‘standaardcontractbepalingen’ van de Europese Commissie ondertekend of beschikken zij over door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften.

Bewaartermijn van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is om het doeleinde waarvoor ze werden verzameld te realiseren.

Wat gebeurt er met persoonsgegevens na overlijden?

Boeket de Fleurs deelt de gebruiker meet dat hij bij leven instructies kan geven met betrekking tot de bewaring, wissing en doorgifte van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. Dergelijke instructies kunnen algemeen of specifiek van aard zijn. De gebruiker kan zijn instructies te allen tijde wijzigen of intrekken door per brief een verzoek in die zin, samen met een geldig identiteitsbewijs, te richten aan:

Boeket de Fleurs
Dienst inzake gegevensbescherming
Dorpsstraat 7a
1640 Sint Genesius Rode
Belgie

Wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand na ontvangst van alle nodige stukken.

Nieuwsbrieven

De gebruiker kan zich, wanneer hij zijn account aanmaakt of later met behulp van zijn voorkeuren via de rubriek ‘Mijn account’, inschrijven voor de nieuwsbrief en er op die manier voor kiezen om op gezette tijdstippen te worden geïnformeerd over exclusieve aanbiedingen of avant-premières. Hij kan te allen tijde wijzigen welke informatie hij wil ontvangen of zich uitschrijven door te klikken op de link die daartoe onderaan elke nieuwsbrief is opgenomen.

SMS / MMS

Boeket de Fleurs kan het mobiele telefoonnummer van de klant gebruiken voor het beheer van bestellingen en met het oog op klantenwerving. De klant kan daar te allen tijde eenvoudig en kosteloos bezwaar tegen maken door een brief, samen met een geldig identiteitsbewijs, te richten aan:

Boeket de Fleurs
Dienst inzake gegevensbescherming
Dorpsstraat 7a
1640 Sint Genesius Rode
Belgie

Wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand na ontvangst.

Beoordeling

Met deze dienst kan de klant op de websites van onze dienstverleners eKomi en Trustpilot een beoordeling plaatsen om zijn klantenervaring te delen. De gepubliceerde beoordelingen zijn publiek toegankelijk en te allen tijde beschikbaar op deze websites. Ze zijn anoniem. De klant verleent Boeket de Fleurs toelating om zijn beoordeling van zijn klantenervaring op de Website te publiceren en openbaar te maken. De beoordeling mag niet beledigend, kwetsend, strafbaar, vulgair, lasterlijk jegens natuurlijke personen of rechtspersonen, racistisch, gewelddadig of pornografisch zijn, noch aanzetten tot discriminatie, de eer of reputatie van derden schaden of in strijd zijn met enige geldende wetgeving.

Bijwerking van onze verklaring inzake gegevensbescherming

Deze verklaring kan van tijd tot tijd zonder kennisgeving worden bijgewerkt. Elke wijziging wordt met onmiddellijke ingang van kracht vanaf het ogenblik van publicatie van de nieuwe verklaring op de website boeketdefleurs.be. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Verklaring die van kracht is op het ogenblik waarop u ons die gegevens verstrekt. Wij lichten u in over elke ingrijpende wijziging van onze verklaring en zullen uw toestemming vragen wanneer dat nodig is en het doeleinde waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen wijzigt. Om te allen tijde aan de geldende reglementering inzake de bescherming van persoonsgegevens te voldoen, wordt deze verklaring jaarlijks door onze diensten gecontroleerd.

Verklarende woordenlijst

‘Anonimisering’ is “het resultaat van de verwerking van persoonsgegevens om elke vorm van identificatie op onomkeerbare wijze onmogelijk te maken”.

‘Verzamelen’ betekent persoonsgegevens vergaren. Verzamelen kan onder meer gebeuren via vragenlijsten of online formulieren.

‘Toestemming’ betekent elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling verwerking van persoonsgegevens over u aanvaardt.

‘Persoonsgegevens’ betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

‘Rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens’ betekent alle basisrechten zoals omschreven in de Europese regelgeving:

      • het recht op informatie;
      • het recht op inzage;
      • het recht op rectificatie;
      • het recht op wissing of het recht op vergetelheid;
      • het recht op overdraagbaarheid;
      • het recht op bezwaar;
      • het recht op beperking van de verwerking;
      • het recht om instructies te geven met betrekking tot de bewaring, wissing en doorgifte van persoonsgegevens na het overlijden;
      • het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

‘Pseudonimisering’ betekent de technische en organisatorische maatregelen nemen om identificatoren te vervangen teneinde te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

‘Zakelijke relatie’ betekent alle betrekkingen tussen Boeket de Fleurs en zijn klanten, zoals wanneer u producten of diensten koopt, een beroep doet op onze Klantendienst, deelneemt aan online spellen, producten terugzendt, klachten uit, deelneemt aan tevredenheidsonderzoeken of ons getrouwheidsprogramma.

‘Verwerkingsverantwoordelijke’ betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt.

‘Onderaannemer’ betekent de persoon die persoonsgegevens verwerkt voor rekening van de persoon, structuur of instelling die verantwoordelijk is voor de verwerking.

‘Derde’ betekent iedere andere persoon dan Boeket de Fleurs en uzelf.

‘Verwerking van persoonsgegevens’ betekent elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw gegevens, ongeacht het gebruikte kanaal en proces.